Brainport school

De Pijlers

In de samenwerking tussen de Brainport Scholen staan de kenmerkende principes van Brainport Eindhoven (innovatie, kennisdeling en samenwerking) centraal. Samen zoeken de docenten van de Brainport Scholen naar de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. Elke school geeft hier binnen de kaders van de Brainport Scholen vorm aan vanuit de identiteit van de school. Lesgeven in een Brainport context is uitdagend, impactvol én relevant, doordat de leerstof verbonden wordt met de werkelijkheid.

De PO schoolbesturen hebben gezamenlijk de vijf pijlers opgesteld die leidend zijn: 
• Contextrijke leeromgeving 
• 3-O leren 
• Internationalisering
• Professionalisering leerkrachten
• Samenwerken en delen 

De twaalf VO-scholen die tot de Brainport Scholen behoren hebben zes pijlers opgesteld die leidend zijn:

Professionalisering Omgevingsgericht leren 3.0 Leren 21st Century Skills Internationalisering Leren op maat Co-creatie
Brainport school

Professionalisering

De professionalisering van PO leerkrachten is gericht op ontwikkeling van vaardigheden in het verlengde van de doelstelling; brede onderwijsontwikkeling. Voor de professionalisering is helder wat de invulling van de inhoudelijke pijlers vraagt van leerkrachten. Een PO Brainport School biedt hiervoor een specifiek aanbod, bijvoorbeeld door intervisie, coaching, begeleiding of scholing.

Succesverhalen
Brainport school

Omgevingsgericht leren

Het idee achter deze pijler is dat betrokkenheid, motivatie en verantwoordelijkheid nemen bepalend zijn voor het succes van een leerling. Deze eigenschappen worden gestimuleerd door het verweven van de lesstof met de buitenwereld.

Dankzij verschillende ervaringen bij bedrijven en andere organisaties in de regio ontdekken leerlingen hun interesses, kwaliteiten en talenten. Bovendien biedt de koppeling met de praktijk mogelijkheden om andere vaardigheden te ontwikkelen dan binnen de reguliere lesstof het geval is. Een specifiek en onderscheidend aspect van Brainport Eindhoven is de hoge concentratie en kwaliteit van hightech bedrijven binnen de maakindustrie.

VO Brainport Scholen bieden samen met bedrijven en instanties uit de regio uiteenlopende leerervaringen aan. Door middel van verschillende projecten wordt de lesstof aan ‘echte problemen’ verbonden. Daarbij gaat het vaak om maatschappelijke en technologische vraagstukken. Op die manier wordt de lesstof van binnen (de schoolomgeving) naar buiten gebracht en vice versa. Zo worden leerlingen zich meer bewust van de (kansrijke) omgeving (Brainport Eindhoven) waarin ze wonen en hoe zij daar in de toekomst aan bij kunnen dragen.

PO Brainport Scholen zoeken voor de contextrijke leeromgeving verbinding met de omgeving. Basisscholen zien daarbij ouders als educatieve partners die betrokken worden, vanuit hun expertise en talenten, bij het onderwijsprogramma.

Succesverhalen
Brainport school

3.0 Leren

Binnen deze pijler staat centraal dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Ze kijken met een open blik naar de wereld om hen heen. Ze zijn ondernemend, gaan op onderzoek uit, ontdekken nieuwe dingen en proberen deze uit. Hierdoor ontdekken en ontwikkelen zij hun eigen talenten.

Dit gedrag wordt aangemoedigd en gestimuleerd op Brainport Scholen. In een snel veranderende wereld is het immers belangrijk om nieuwe indrukken, uitdagingen en ontdekkingen te vertalen naar mogelijkheden. Uitgangspunt van het 3O-leren is dat kinderen een ondernemende houding (bijv. initiatief nemen, doorzettingsvermogen) krijgen, zelf actief kennis vergaren en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ontwikkelen. Bovendien leren ze hierdoor op een wetenschappelijke manier naar realistische vraagstukken te kijken. deze aanpak maakt het ook gemakkelijker het leren aan te passen aan de intrinsieke motivatie van de leerlingen en aan hun persoonlijke leerstijl. 

Succesverhalen
Brainport school

Ontwikkeling van 21st century skills

Uitgangspunt van deze pijler is dat de wereld anno nu heel andere, nieuwe vaardigheden vraagt van de huidige en de toekomstige generatie.

De 21e eeuw kenmerkt zich door razendsnelle technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering en automatisering. Dit vraagt van mensen om hun aanpassingsvermogen (adaptiviteit) en de 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. De zogeheten 21st century skills zijn: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basis vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering. Deze vaardigheden komen de leerling zowel binnen als buiten school van pas en zijn essentieel bij de voorbereiding op een lerend leren.

Succesverhalen
Brainport school

Internationalisering

Globalisering maakt landen, samenlevingen en ook arbeidsmarkten steeds internationaler. Zeker ook in de omgeving van Brainport Eindhoven.

Voor leerlingen van de Brainport Scholen is het belangrijk dat ze zich goed voorbereiden op het leven en werken in een internationale omgeving. Binnen de Brainport Scholen is veel aandacht voor taalvaardigheid, intercultureel bewustzijn en internationale samenwerking en – communicatie. Op die manier ontwikkelen leerlingen het vermogen om te communiceren met mensen van andere culturen binnen hun eigen omgeving. Of, later, binnen een internationale omgeving.

Succesverhalen
Brainport school

Leren op maat

Deze pijler benadrukt dat elk kind vrijheid nodig heeft bij de keuze voor en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen én leren sturen.

Kinderen hebben hun eigen talenten, leerhouding, tempo en manier van kennisverwerking. Het is daarom aan de school om de talenten van elk afzonderlijk kind te herkennen en daarop in te spelen. Brainport Scholen werken toe naar een situatie dat leerlingen kunnen leren vanuit hun eigen leervragen en –behoeften. Brainport Scholen gaan daarom in het onderwijsproces uit van de drie basisbehoeften bij leerlingen: competentie (‘Ik ben iemand die iets kan’), relatie (‘Ik leer graag in een veilige en vertrouwde omgeving’) en autonomie (‘Ik ben zelfstandig en krijg ruimte om het op mijn manier aan te pakken’).

Succesverhalen
Brainport school

Co-creatie

Deze pijler omvat het meest onderscheidende aspect voor de Brainport Scholen en is uniek in Nederland.

Binnen het netwerk van de scholen zijn samenwerken en het delen van kennis en kunde, inzichten en good practices essentiële instrumenten. Elke school heeft medewerkers die zich intensief bezighouden met innovatieve leermethodes en nieuwe (digitale) mogelijkheden. Docenten bespreken en ontwikkelen elkaars ideeën en ervaringen binnen werkgroepen.

Zo kunnen Brainport Scholen gezamenlijk veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn. Binnen de Brainport Scholen zijn interscholaire werkgroepen actief. Iedere werkgroep bepaalt in overleg welke vragen en dilemma’s centraal staan binnen het gekozen thema en werkt door middel van onderzoek en overleg toe naar mogelijke oplossingen. Die worden gedeeld met alle Brainport Scholen, die vervolgens zelf bepalen of en hoe ze een of meer van deze opties in het lesprogramma opnemen. Co-creatie betekent dus niet dat een Brainport School zijn eigen identiteit verliest. In tegendeel zelfs. Het is niet de bedoeling dat alle scholen op elkaar gaan lijken, maar juist dat de eigen identiteit wordt versterkt.

Succesverhalen

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek