Het Huygens Leren

In het schooljaar 17-18 zijn wij gestart met het Huygens Leren. Wat begonnen is met een brainstorm van een 12-tal collega’s in het schooljaar 15-16, heeft zich ontwikkeld tot het huidige onderwijsconcept. Op dit moment zijn de eerste en tweede klas volledig ingericht volgens het Huygens Leren en zijn we met een werkgroep druk bezig met de verdere ontwikkeling van het Huygens Leren. Het concept is gestoeld op de 6 C’s van Michael Fullan, waarbij wij de vertaling hebben gemaakt naar de volgende kernwaarde:  eigenaarschap, kritisch denken, brede ontwikkeling, burgerschap, creativiteit, betekenisvol leren en samenwerken. Zelf  hebben wij een 7e C toegevoegd, namelijk het curriculum.
Vanuit deze kernwaarden zijn de VIP-lessen, VAK-lessen en VERDER-lessen ontwikkeld.

VIP-lessen

VIP staat voor Vaardigheden, Interesse en Persoon. Deze lessen zijn bedoeld om in klassikale lessen, groepswerk en in coachgesprekken de leerling op persoonlijke leerdoelen te begeleiden.  Het examen blijft een prominente plek innemen in ons concept, maar ook de bredere vorming van de leerling krijgt de nodige aandacht. Tijdens de coachgesprekken worden de onderwerpen besproken om zo te werken aan de ontwikkeling van de leerling. Eigenaarschap van de leerling neemt een prominente plek in tijdens deze gesprekken.

VAK-Lessen

Zoals eerder beschreven blijft het curriculum belangrijk. Een shift die de school gemaakt heeft, is dat er bij de VAK-lessen wordt gewerkt vanuit de leerdoelen. Als je dit echt voor elkaar wilt krijgen, dan heeft dat allerlei implicaties. Zo heeft het Huygens Leren team in samenwerking met veel collega’s de Huygens High Five ontwikkeld om zo eigenaarschap van de leerlingen te stimuleren. De H-five ondersteunt leerlingen en docenten bij het in praktijk brengen van de visie van het Huygens Leren. 

VERDER-lessen

De VERDER-lessen zijn in twee categorieën in te delen. Enerzijds hebben we de verrijkings- en ondersteuningslessen en anderzijds hebben we de VERDER-projecten. Bij de projecten maakt de leerling een keuze uit een van de aangeboden projecten. De projecten zijn vakoverstijgend, prikkelen het onderzoekend en creatief vermogen van de leerling en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling. De projecten zetten de leerling aan tot het toepassen van de vaardigheden die behandeld worden tijdens de VIP en VAK-lessen. Zo konden de leerlingen kiezen uit bijvoorbeeld: Het onderzoeken en uitvoeren van de uitvindingen van Archimedes, maakten ze bewegingsanalyses van verschillende sporten, bereidden ze zich d.m.v. een eigen trainingsschema met de bijbehorende testen voor op de Obstacle Run, onderzochten ze lichamelijke functies aan de hand van een Micro Bit of kozen ze ervoor om een project te volgen waarbij ze een evenement organiseerden om de eigen leefomgeving een beetje beter te maken. De projecten worden niet beoordeeld, maar wel wordt de voortgang in vaardigheden in kaart gebracht door middel van het inzetten van een rubric. 

Tijdens de ondersteuningslessen, werkt de leerling aan leerdoelen die hij voor een vak nog niet behaald heeft. Deze lessen zijn onder begeleiding van een vak-docent. De verrijkingslessen worden zowel door docenten als leerlingen begeleid. Deze zijn bedoeld om de leerling ruimte te geven om op school een eigen club te starten. Zo hebben we bijvoorbeeld een debatclub, een creatieveclub, een kooclubk, een bordspellenclub, een schaakclub en elke periode zien we nieuwe clubjes ontstaan. 

Het begin van de ontwikkeling van het Huygens Leren is ingezet, nu ervoor zorgen dat de organisatie in staat is om het concept continu te toetsen aan de veranderende omgeving. Ben je geprikkeld door bovenstaande en zou je inhoudelijk meer van het Huygens Leren, de projecten of de VIP-lessen willen weten, neem dan contact op met ondergetekende. 

Jasper Kuijper, projectleider Huygens Leren 
kpr@huygenslyceum.nl

In onderstaande visual is het Huygens Leren weergegeven. 

Download

Groeiboek

Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere scholen hiervan gebruik kunnen maken.

Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, kun je als Brainport Scholen efficiënter werken.

Download Groeiboek